Документи

  • Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите
  • Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование