Документи

  • Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование - удостоверения, свидетелства, дипломи
  • Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование