РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

Уважаеми родители и ученици,

на 18.10.2017 г (сряда) от 17:00 ч ще се проведе родителска среща за първи, втори и трети клас и на 19.10.2017 г (четвъртък) от 17:00 ч - за четвърти, пети, шести и седми клас.

Родителската среща се се проведе със следния дневен ред:

1. Запознаване на родителите с:

  • Правилника за дейността на училището и с Правилника за вътрешния ред за учебната 2017/2018 г;
  • новите изисквания на МОН;
  • училищния учебен план, учебниците и учебните помагала.

2. Избор на:

  • ученически и родителски актив;
  • представители за обществения съвет.

 

Галерия