Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.

проект

Проект "Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. 

Заявление за ПКС

Заявление за ПКС-дейност 2

Указания за дейност 2

Указания за дейност 2