ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.004 "ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1" –"Нов шанс за успех"

проект

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.004 "ОГРАМОТЯВАНЕ НА ВЪЗРАСТНИ – Фаза 1" –"Нов  шанс  за успех"  

ОБЯВА

Документи

Обява

Дата и час на публикуване:

09:10:22 18/10/2018

Вид на документа:

Дата и час на публикуване:

09:10:48 18/10/2018

Вид на документа: